1. TK. NEG. 1 PUSAT PAUD AL-HIDAYAH
 2. PAUD TK. NEGERI 2 AL IKHLAS
 3. PAUD TK NEG. PUSAT PAUD MIFTAHUL KHAER
 4. PAUD TK NEG. 4 PUSAT PAUD BAHARI JAYA
 5. PAUD TK NEG. 5 HARAPAN BANGSA
 6. PAUD TK NEG. 6 PAUD TUNAS BANGSA
 7. PAUD TK NEG. 7 PUSAT PAUD HARAPAN BANGSA
 8. TK NEGERI 8 PUSAT PAUD AN AWWAL
 9. PAUD TK NEGERI 9 AL FALAH
 10. PAUD TK NEG 10 KUNCUP MEKAR
 11. PAUD TK NEGERI 11 AL TAJRI
 12. PAUD TK NEGERI 12 CIKAL HARAPAN
 13. PAUD TK NEGERI 13 PEMBINA
 14. PAUD TK NEGERI 14 PEMBINA
 15. PAUD TK NEGERI 15 GATTARENG MATINGGI
 16. PAUD TK NEG 16 DHARMA WANITA
 17. PAUD TK NEG 17 DHARMA WANITA ALATENGAE
 18. PKBM MELATI
 19. PKBM HJ. MAEMUNAH
 20. PKBM TOMPOBULU
 21. PKBM TANRALILI
 22. PKBM TRIMULYA UHWA
 23. PKBM MATTIROSAWE
 24. PKBM MAWAR
 25. PKBM TUNAS HARAPAN
 26. PKBM MITRA MANDIRI
 27. PKBM SINAR TANETE
 28. PKBM DELIA CENRANA
 29. SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) MAROS
 30. PKBM MEKAR AKSARA MANDIRI